Bees of Canada Logo

Kalmia latifolia

Scientific Name: Kalmia latifolia

Common name: mountain laurel

Plant type: Plant

More information: http://data.canadensys.net/vascan/name/Kalmia%20latifolia

Associated Species

Andrena (Conandrena) bradleyi Viereck, 1907, Andrena nasonii