Bees of Canada Logo

Euthamia graminifolia

Scientific Name: Euthamia graminifolia

Common name: grass-leaved goldenrod

Plant type: Plant

More information: http://data.canadensys.net/vascan/name/Euthamia%20graminifolia

Associated Species

Andrena simplex Smith, 1853, Epeolus autumnalis Robertson, 1902